Visuotinis narių susirinkimas

 1. Asociacijos visuotinis narių (atstovų) susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą metuose. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių arba 2/3 atstovų. Visi nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Asociacijos reorganizavimą ir veiklos nutraukimą. Šiais klausimais nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių narių arba 3/4 atstovų balsų.
 2. Asociacijos narių (atstovų) susirinkimą kviečia Valdyba, o neeilinį – revizijos komisija arba penktadalio Asociacijos narių reikalavimu. Apie susirinkimo datą, vietą, darbotvarkę Asociacijos pirmininkas paskelbia prieš mėnesį spaudoje.
 3. Nesant kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuriam galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė. Nutarimai priimami nepriklausomai nuo susirinkusių narių (atstovų) skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi būti sušauktas per 1 mėnesį.
 4. Asociacijos visuotinis narių (atstovų) susirinkimas:
  • nagrinėja, svarsto ir tvirtina savo veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, išlaidų sąmatą;
  • priima, keičia, papildo Asociacijos įstatus;
  • renka Asociacijos Valdybą, revizijos komisiją;
  • išklauso ir tvirtina Valdybos, revizijos komisijos ataskaitas;
  • nustato stojamojo, nario mokesčių bei kitų tikslinių įnašų dydį, mokėjimo tvarką ir terminus
  • sprendžia narių pašalinimo iš Asociacijos klausimus;
  • suteikia įgaliojimus Valdybai, nustato atstovų rinkimo normą ir tvarką;
  • priima nutarimus dėl Asociacijos reorganizavimo ir veiklos nutraukimo;
  • sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei to prašo Valdyba.