Įstatai

LIETUVOS NEDERLINGŲ ŽEMIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJA

 

ĮSTATAI

 

 1. Bendroji dalis

 

 1. Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija (toliau – asociacija) tai – savarankiška, ne pelno organizacija, vienijanti Lietuvos nederlingas žemes naudojančius ūkininkus, žemės savininkus bei kitus šių žemių naudotojus bendriems narių poreikiams, tikslams tenkinti ir įgyvendinti. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

 

 1. Asociacija nuo įstatų įregistravimo momento yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, balansą, antspaudą, emblemą, atsiskaitomąsias ir valiutines sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose ir po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje.

 

 1. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Pagal savo prievoles atsako tik savo turtu, iš kurio gali būti išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai už asociacijos prievoles.

 

 1. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus.

 

 1. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos salygos susipažinti asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

 1. Asociacija yra įkurta neribotam laikotarpiui.

 

 1. Asociacijos tikslai ir veikla

 

 1. Asociacijos tikslai yra:
 • Koordinuoti Asociacijos narių veiklą bendroms problemoms spręsti (kompleksinės augalininkystės, produkcijos gamybos, kokybės gerinimo, ekonomikos, ekologijos ir kt.);
 • Atstovauti ir ginti savo narių interesus įvairiose valstybinėse ir kitose Respublikos bei užsienio šalių organizacijose;
 • Sudaryti sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui tarpusavyje su Respublikos valdymo ir administracinėmis struktūromis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi esami potencialai;
 • Analizuoti Respublikos ūkio ir infrastruktūros vystymo programų projektus ir programas, dalyvauti jas vykdant;
 • Dalyvauti rengiant valstybines žemdirbių, ūkininkaujančių nederlingose žemėse, augalų auginimo ir perdirbimo programas;
 • Ruošti pastabas įstatymų ir poįstatyminių aktų, kurie susiję su Asociacijos narių veikla, projektams. Atstovauti Seime ir Vyriausybėje ginant pareikštas pastabas.
 • Leisti periodinius ir vienkartinius leidinius, skelbti analitines apžvalgas, padėti asociacijos nariams gauti reikiamą informaciją, reklamuoti produkciją;
 • Analizuoti atitinkamų paslaugų paklausą ir pasiūlą vidaus ir užsienio rinkoje;
 • Sudaryti nuolatines arba laikinas specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes aktualioms žemdirbių, ūkininkaujančių nederlingose žemėse, problemoms spręsti;
 • Plėsti tarptautinius ryšius, sudarant ekonominio bendradarbiavimo sutartis su užsienio miestų ir kraštų ūkininkų ir kitomis organizacijomis.

 

 1. Asociacijos veiklos sritys yra:

 

1) 84.13. Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti;

2) 70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;

3) 94.11. Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla.

4) 94.12. Profesinių narystės organizacijų veikla.

5) 85.52. Kultūrinis švietimas

 

 1. Asociacija gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams pasiekti.

 

 1. Asociacijoje negali būti mažiau kaip 3 nariai.

 

 

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos:

 

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, užsiimantys nederlingose žemėse kultūrų auginimu, gyvulininkystės ir kitos produkcijos gamyba, realizavimu, dirbantys sėklininkystės, veislininkystės, agroturizmo, mokslo bei kitose srityse, pripažįstantys šiuos įstatus ir aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veiklije ir įmokėję pradinius įnašus.

 

 1. Asociacijos narių skaičius neribojamas. Asociacijos nariais gali būti ne tik Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys, bet ir kitų valstybių įregistruotos įmonės, organizacijos.

 

 1. Į narius įstojama Asociacijos Valdybai pateikus prašymą, o juridiniam ameniui ir nutarimą (protokolo išrašą) arba pageidavimą tapti Asociacijos nariu.

 

 1. Asociacijos nariu tampama Valdybai priėmus nutarimą įtraukti į narių sąrašus. Valdybai atsisakius įrašyti į narių sąrašą, suinteresuotam asmeniui po Valdybos posėdžio, bet ne vėliau kaip per 5 dienas, pateikiamos atsisakymo priežastys. Valdybos nutarimą dėl atsisakymo įrašyti į narių sąrašą, suinteresuotas asmuo gali apskųsti visuotiniam asociacijos susirinkimui per vieną mėnesį nuo tokio nutarimo priėmimo dienos arba nuo sužinojimo dienos.

 

 1. Asmenį įtraukus į narių sąrašus, jis privalo per 14 dienų sumokėti, visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka ir dydžiais, mokesčius. Nesumokėjus mokesčių nustatytu terminu – asmuo išbraukiamas iš narių sąrašo.

 

 1. Asociacijos narys turi teisę;
 • rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo ir kontrolės organus;
 • naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ir piniginėmis lėšomis, gauti informaciją apie asociacijos veiklą;
 • gauti iš Asociacijos konsultacijas ir kitą paramą gamybos vystymui bei savo interesų gynimui;
 • išstoti iš Asociacijos, apie tai prieš tris mėnesius, raštu įspėjus Asociacijos Valdybą;
 • ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos nutarimus, administracijos sprendimus;
 • balsuojant visuotiniame narių susirinkime turėti vieną sprendžiamąjį balsą.

 

 1. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų, vykdyti valdymo organų priimtus sprendimus, saugoti Asociacijos komercines paslaptis, mokėti nustatytus nario ir kitus tikslinius įnašus, aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje.

 

 1. Iš Asociacijos išstojama, atsiskaičius su ja už turtinius įsipareigojimus. Jeigu dėl nario išstojimo Asociacija negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, išstojantysis privalo kompensuoti dėl to atsirandančius asociacijai nuostolius arba baigti vykdyti įsipareigojimus.

 

 1. Susirinkimo nutarimu, Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:
 • nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus;
 • pasibaigus nustatytam terminui, ilgiau kaip 2 mėnesius nesumoka nario ir kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų.

 

 1. Asociacijos nariui išstojus arba jį pašalinus iš Asociacijos narių, nario mokestis ir kiti tiksliniai įnašai negrąžinami.

 

 1. Asociacijos valdymo organai

 

 1. Asociacijos valdymo organai yra:
 • Asociacijos visuotinis narių (atstovų) susirinkimas
 • Kolegialus valdymo organas yra valdyba.
 • Vienasmenis asociacijos valdymo organas yra asociacijos pirmininkas.
 • Revizijos komisija.

 

 1. Narių skaičiui viršijus 200, visuotinis narių susirinkimas gali būti pakeistas atstovų susirinkimu. Šį sprendimą, o taip pat atstovų rinkimo tvarką, atstovavimo normą nustato Asociacijos narių susirinkimas.

 

 1. Asociacijos visuotinis narių (atstovų) susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą metuose. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių arba 2/3 atstovų. Visi nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus Asociacijos reorganizavimą ir veiklos nutraukimą. Šiais klausimais nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių narių arba 3/4 atstovų balsų.

 

 1. Asociacijos narių (atstovų) susirinkimą kviečia Valdyba, o neeilinį – revizijos komisija arba penktadalio Asociacijos narių reikalavimu. Apie susirinkimo datą, vietą, darbotvarkę Asociacijos pirmininkas paskelbia prieš mėnesį spaudoje.

 

 1. Nesant kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuriam galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė. Nutarimai priimami nepriklausomai nuo susirinkusių narių (atstovų) skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi būti sušauktas per 1 mėnesį.

 

 1. Asociacijos visuotinis narių (atstovų) susirinkimas:
 • nagrinėja, svarsto ir tvirtina savo veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, išlaidų sąmatą;
 • priima, keičia, papildo Asociacijos įstatus;
 • renka Asociacijos Valdybą, revizijos komisiją;
 • išklauso ir tvirtina Valdybos, revizijos komisijos ataskaitas;
 • nustato stojamojo, nario mokesčių bei kitų tikslinių įnašų dydį, mokėjimo tvarką ir terminus;
 • sprendžia narių pašalinimo iš Asociacijos klausimus;
 • suteikia įgaliojimus Valdybai, nustato atstovų rinkimo normą ir tvarką;
 • priima nutarimus dėl Asociacijos reorganizavimo ir veiklos nutraukimo;
 • sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei to prašo Valdyba.

 

 1. Asociacijos Valdyba – kolegialus valdymo organas tarp susirinkimų, renkamas trims metams. Valdybos nariai renkami atviru balsavimu. Išrinktais laikomi surinkę daugiausia susirinkime dalyvavusių balsų. Valdybos darbui vadovauja Asociacijos valdybos pirmininkas, kuris turi du pavaduotojus. Pirmininko pavaduotojai gali būti tik Valdybos nariai. Valdyba renkama iš septynių asmenų.

 

 1. Asociacijos Valdybos pirmininkas yra ir asociacijos pirmininkas.

 

 1. Asociacijos Valdyba:
 • iš savo narių tarpo renka ir atleidžia asociacijos valdybos pirmininką, jo pavaduotojus;
 • Asociacijos valdybos pirmininko teikimu skiria ir atleidžia administracijos vadovą,
 • svarsto ir teikia visuotiniam asociacijos susirinkimui svarstyti metinę finansinę atskaitomybę;
 • tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašus, nustato jų darbo reglamentą;
 • visuotiniam narių (atstovų) susirinkimui teikia pasiūlymus dėl pašalinimo iš narių;
 • sprendžia struktūrinių padalinių steigimo, veiklos pasibaigimo klausimus, tvirtina struktūrinio padalinio nuostatus;
 • sudaro specialistų grupes Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti,
 • priima į narius ir išbraukia iš narių sąrašo.
 • priima sprendimus dėl asociacijos buveinės keitimo.

 

 1. Valdybos posėdžiai šaukiami pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos nutarimai galioja, jeigu posėdyje dalyvavo ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių. Nutarimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai – lemia valdybos pirmininko balsas. Administracijos vadovo dalyvavimas posėdyje būtinas.

 

 1. Valdybos narys, dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti Valdybos posėdyje, savo balso teisę gali suteikti kitam valdybos nariui.

 

 1. Asociacijos valdybos nutarimai ir kiti pranešimai su kuriais reikia supažindinti regioninius padalinius ar kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 7 dienas po jų priėmimo.

 

 1. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami 3 metams. Kadencijų skaičius neribojamas.

 

 1. Valdybos pirmininkas:
 • organizuoja valdybos darbą, atsako už narių visuotinių susirinikimų bei valdybos posėdžių sukvietimą bei priimtų nutarimų įgyvendinimą;
 • pasirašo Asociacijos dokumentus, sutartis,
 • šaukia Valdybos posėdžius,
 • atstovauja Asociacijai valdymo institucijose, teisme ir santykiuose su kitomis organizacijomis,
 • už Valdybos darbą atsiskaito visuotiniam narių (atstovų) susirinkimui,
 • pateikia Valdybai tvirtinti administracijos vadovo kandidatūrą,
 • šių įstatų apimtyje veikia Asociacijos vardu, be papildomų įgaliojimų arba dalį savo teisių ir funkcijų paveda kitiems Valdybos nariams,
 • atlieka visus veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamų projektų vykdymu;
 • nesant išrinktam administratoriui atlieka jo pareigas;
 • teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais, už savo veiklą atsiskaito Valdybai, o už Valdybos veiklą – visuotiniam narių (atstovų) susirinkimui.

 

 1. Nesant Valdybos pirmininkui, jo fukcijas vykdo vienas iš Valdybos pirmininko pavaduotojų.

 

 1. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kurią sudaro administracijos vadovas – administratorius, vyr. Finansininkas ir kiti samdomi darbuotojai.

 

 1. Administratorius:
 • savo įgaliojimų ribose tvarko Asociacijos einamuosius reikalus, vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir pirmininko nutarimus bei nurodymus;
 • atidaro sąskaitas kredito įstaigose, jam suteiktų teisių ribose, disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis, materialiai atsako už jas;
 • kartu su finansininku pasirašo finansinius ir kitus operatyvinės veiklos dokumentus, darbo sutartis;
 • priima ir atleidžia iš darbo samdomus darbuotojus;
 • pateikia Valdybai Asociacijos finansinę atskaitomybę.
 • atsiskaito Valdybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais.

 

 1. Revizijos komisija:
 • tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinius – finansinius veiklos dokumentus;
 • atlieka bet kokius Asociacijos patikrinimus narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu;
 • nedelsiant praneša Valdybai, o taip pat narių susirinkimui apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
 1. Asociacijos Valdyba, administracija privalo revizijos komisijai pateikti visus jos reikalaujamus buhalterinius – finansinius dokumentus. Esant reikalui, komisija gali pasitelkti ekspertus, kurių darbas apmokamas Asociacijos lėšomis pagal sutartis.

 

 1. Revizijos komisija, įstatymų nustatyta tvarka, atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą. Valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

 

 1. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.

 

 1. Asociacija gali steigti filialus bei atstovybes.

 

 1. Struktūriniai padaliniai steigiami teritoriniu principu, Valdybos nutarimu. Savo veikloje vadovaujasi Asociacijos įstatais, savo nuostatais, kuriuos tvirtinta Asociacijos Valdyba.

 

 1. Struktūrinis padalinys nėra juridinis asmuo. Jis veikia Asociacijos vardu. Struktūrinio padalinio turtas nuosavybės teise priklauso asociacijai, kurį jis valdo ir disponuoja, laikydamasi LR įstatymų, Asociacijos įstatymu bei padalinio nuostatų. Struktūrinis padalinys turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, balansą, sąskaitas, antspaudą su savo ir Asociacijos pavadinumu, teisę Asociacijos vardu sudaryti sutartis, įgyti turtines ir neturtines teises ir vykdyti prievoles nustatytais suteiktų įgaliojimų ribose. Struktūrinio padalinio veiklą kontroliuoja Asiciacijos revizijos komisija.

 

 1. Struktūrinio padalinio vykdomuoju – tvarkomuoju organu yra Skyriaus administracija, kuriai vadovauja skyriaus vedėjas, o skyriuje esant daugiau kaip 10 narių, vedėjas suformuoja valdybą, kuri turi patariamojo balso teisę, sprendžiant nuostatuose nurodytus klausimus.

 

 1. Reorganizuoti, nutraukti struktūrinio padalinio veiklą gali Valdyba savo nutarimu, už kurį balsavo ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių.

 

 1. Asociacijos valdymo organų nutarimai privalomi ir struktūriniams padaliniams. Struktūriniai padaliniai už savo veiklą atsiskaito Asociacijos valdymo organams.

 

 

 

 1. Asociacijos įstatų keitimo tvarka.

 

 1. Asociacijos įstatus gali keisti tik visuotinis narių susirinkimas.

 

 1. Asociacijos įstatus keičia susirinkimas 2/3 dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma.

 

 1. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti 1/3 asociacijos narių.

 

 1. Pakeistus įstatus pasirašo asociacijos pirmininkas.

 

 1. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

 

VII. Asociacijos buveinės keitimo tvarka

 

 1. Asociacijos buveinė gali būti keičiama valdybos susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 valdybos susirinkime dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma prieš tai gavus patalpų savininko rašytinį sutikimą.
 2. Duomenis apie pakeistą asociacijos buveinę pirmininkas pateikia Juridinių asmenų registrui.

 

 

VIII. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

 

 1. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių.

 

 1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.

 

 

 1. Lėšų ir pajamų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka.

 

 1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija renkama iš trijų narių 3 metams. Nariai iš savo tarpo išsirenka komisijos pirmininką. Revizijos komisijos nariais negali būti Asociacijos Valdybos nariai bei administracijos vadovas.

 

 1. Asociacijos pajamų šaltiniai:
 • narių stojamieji įnašai, mokesčiai ir tiksliniai įnašai,
 • valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos,
 • fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas,
 • kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas,
 • palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai,
 • Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas,
 • skolinto kapitalo lėšos,
 • kitos teisėtinai gautos lėšos.

 

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Asociacija savo turtą ir lėšas gali naudoti tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams (tikslinėms programoms ir kitoms priemonėms finansuoti, turtui įsigyti, valdymo organams ir samdomiems darbuotojams išlaikyti, ekspertams samdyti, pagalbai asociacijos nariams nelaimės atveju ir kt.).